ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชัยมงคล ศรีอารยะตระกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เกษียณอายุ 
2นางจันทร์จ้าว ทาปลัดชุมชนบ้านสว่างเกษียณอายุ 
3นางสมัคร บุตรวงษ์บ้านคำนาดีเกษียณอายุ 
4นางกุลนารี พันโกศลบ้านวังม่วยเกษียณอายุ 
5นายสุพี ทานะเวทย์ทรายทองเฉลิมวิทย์เกษียณอายุ 
6นายไพโรจน์ คงกับพันธ์บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมเกษียณอายุ 
7นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษบ้านหนองคำเกษียณอายุ 
8นางรุจิฬา อันบุรีชุมชนนาทมโคกก่องเกษียณอายุ 
9นางอุตส่าห์ นามเดชชุมชนนาทมโคกก่องเกษียณอายุ 
10นางดารัตน์ ครสิงห์บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
11นางสำเนียง พลเยี่ยมบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารเกษียณอายุ 
12นายสมชาติ แสงทองบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
13นายพานิช รัตนวงศ์บ้านหนองเดิ่นเกษียณอายุ 
14นายพินัย สินทรบ้านหนองขุ่นวิทยาคารเกษียณอายุ 
15นางสมคิด วีระสอนศรีสวัสดิ์เกษียณอายุ 
16นายอรุณ วารีไสย์ศรีสวัสดิ์เกษียณอายุ 
17นายนราวิชญ์ มาเพชรชุมชนบัวคำเกษียณอายุ 
18นางอุดม พลนาคูคำนางตุ้มโนนสวรรค์เกษียณอายุ 
19นายณัฐพงศ์ ปะนาสังข์บ้านโนนใหญ่เกษียณอายุ 
20นายสถิตย์ แก้วตาบ้านสองห้องหนองดงหนองหินเกษียณอายุ 
21นายศักดิ์ณรงค์ นาไชยบ้านสองห้องหนองดงหนองหินเกษียณอายุ 
22นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคบ้านโนนโพธิ์เกษียณอายุ 
23นางรัญจวน พลศรีเมืองหนองแวงบึงงามเกษียณอายุ 
24นางอัญรินทร์ เกกาฤทธิ์บ้านปลาโดเกษียณอายุ 
25นางชวนพิศ เนติศรีอนุบาลโพนทองเกษียณอายุ 
26นางสมภาร คุรุวงษ์บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
27นายสราวิทย์ พูลเพิ่มบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
28นางจอมศรี โรมศรีบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารเกษียณอายุ 
29นายเวช สารบรรณบ้านดงกลางเกษียณอายุ 
30นายวันชัย รอเสนาบ้านโพธิ์ชันเกษียณอายุ 
31นายสุริยันต์ ผลจันทน์บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยาเกษียณอายุ 
32นายมงคล สุ่มมาตย์บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมเกษียณอายุ 
33นางทองบาง กองเกิดชุมชนนาทมโคกก่องเกษียณอายุ 
34นางอุบลรัตน์ โพธิ์ชัยหล้าเมืองโพธิ์ชัยเกษียณอายุ 
35นายวิเชียร โปร่งมณีบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
36นายคงศักดิ์ เทพสุระคำนางตุ้มโนนสวรรค์เกษียณอายุ 
37นายคำพอง ยอดศิริบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
38นางยุพิน คุณธรรมบ้านดงประเสริฐเกษียณอายุ 
39นางคำสิน กล่อมกูลบ้านราษฎร์ดำเนินเกษียณอายุ 
40นายสาคร โพธิ์อนุกูลบ้านโคกสีเกษียณอายุ 
41นางบุญเยี่ยม ศรีชะตาบ้านนาทมเกษียณอายุ 
42นางกัลยา พระสว่างอนุบาลเมืองหนองพอกเกษียณอายุ 
43นางอารยา กลางเฉวียงเมืองไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
44นายสมพล สวัสดิ์นทีบ้านท่าม่วงเกษียณอายุ 
45นายทวี ผึ่งผายเมืองไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
46นางสาวรัตนา สุทธิประภาบ้านท่าม่วงเกษียณอายุ 
47นายวิเชียร เวียงนนท์เมืองไพรวิทยาคารเกษียณอายุ 
48นายกฤษดา โพธิ์สิงห์บ้านหนองหว้านาคำพัฒนาเกษียณอายุ 
49นายสมบัติ บุตรภักดีบ้านพรหมจรรย์เกษียณอายุ 
50นายชาติชาย สุวพงษ์อนุบาลเมืองเสลภูมิเกษียณอายุ 
51นายประสิทธิ์ นิลนนท์บ้านโพนทองเกษียณอายุ 
52นายทศพร นองนุชบ้านบ่อแกนางเลาเกษียณอายุ 
53นายประธาน สุทธิประภาชุมชนบ้านสว่างเกษียณอายุ 
54นางสังวาลย์ พลเยี่ยมสีดาประพี้ประชาสรรค์เกษียณอายุ 
55นายสมุทร สุ่มมาตย์บ้านหนองขอนแก่นเกษียณอายุ 
56นางสุริยา คำจุมจังบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวเกษียณอายุ 
57นายธีระ อุ่นสมัยบ้านหนองนกเป็ดเกษียณอายุ 
58นางนิ่ม หงศาลาอนุบาลเมืองหนองพอกเกษียณอายุ 
59นางรัตนมณี มุ่งจงกลางบ้านโพนทองเกษียณอายุ 
60นางเอื้อมพร ปะระขาอนุบาลโพนทองเกษียณอายุ 
61นายสำรวย เย็นวัฒนาบ้านคำนาดีเกษียณอายุ 
62นายบรรลุ นามศักดิ์บ้านคำนาดีเกษียณอายุ 
63นายชาญณรงค์ หามะฤทธิ์บ้านคำนาดีเกษียณอายุ 
64นางทองใบ บุตรทุมพันธ์ชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
65นายจักรพงษ์ชัย บุรผากาบ้านหนองฟ้าเกษียณอายุ 
66นางจุรี ไชยวารีบ้านกุดขุ่นเกษียณอายุ 
67นายมนูญ อิ่มเจริญบ้านนาเลาเกษียณอายุ 
68นายไพรัตน์ ศิริสุวรรณบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยาเกษียณอายุ 
69นางนิติยา นาเมืองรักษ์บ้านหนองแสงสว่างวิทย์เกษียณอายุ 
70นายประยูร สุขสะอาดชุมชนบัวคำเกษียณอายุ 
71นายมานิตย์ ไกรตรีชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
72นางหนูรักษ์ ชินทะวันบ้านหนองแวงแห่เกษียณอายุ 
73นางกมลทิพย์ เจียมตัวบ้านโนนโพธิ์เกษียณอายุ 
74นางพรพรรณ ฮองสาขำบ้านหนองแวงแห่เกษียณอายุ 
75นางจำปี ผิวขาวบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยเกษียณอายุ 
76นางทองหล่อ โฮมแพนบ้านป้องสร้างบุเกษียณอายุ 
77นายศราวุฒิ บุปผาชาติบ้านหนองขุ่นวิทยาคารเกษียณอายุ 
78นายโสดา ศักดิ์ศรีบ้านหนองแสงทุ่งเกษียณอายุ 
79นายวีระศักดิ์ ศรีขาวบ้านหนองแวงแห่เกษียณอายุ 
80นางเพ็ญศรี สืบชมภูบ้านหนองแสงทุ่งเกษียณอายุ 
81นางรัศมี วรรณพฤกษ์ชุมชนหนองแสงโนนสว่างเกษียณอายุ 
82นายสัญญา เมืองแวงพนาลัยวิทยาเสริมเกษียณอายุ 
83นายสมควร ไชยธงรัตน์บ้านสำโรงหนองจอกเกษียณอายุ 
84นายอุทาน มะเสนาบ้านหนองแสงสว่างวิทย์เกษียณอายุ 
85นายสมัย ทนุวรรณ์ชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
86นายแสงสว่าง นีระพันธ์ไตรมิตรวิทยาเกษียณอายุ 
87นางวิลาวัลย์ ทนุวรรณ์ชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
88นายชัยวัฒน์ กุลวงศ์ชุมชนบ้านบุ่งเลิศเกษียณอายุ 
89นายบุญทัย สังวาลวรรณบ้านกุดเต่าวิทยาเกษียณอายุ 
90นางสัมพันธ์ อุเทศบ้านคำโพนสูงเกษียณอายุ 
91นางบุญมา พันธะไชยบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
92นางวัฒนา เวียงสมุทรโคกล่ามวิทยาคารเกษียณอายุ 
93นางสุกัลดา มลาไลย์บ้านหนองอึ่งโปโลเกษียณอายุ 
94นางลำพูน ศรีทองโคกล่ามวิทยาคารเกษียณอายุ 
95นางเทวา แดนกมลอัคคะวิทยาเกษียณอายุ 
96นายชม มีทิพย์อนุบาลเมืองหนองพอกเกษียณอายุ 
97นายบัญชา นามสง่าบ้านพันขางเกษียณอายุ 
98นายพิทักษ์ ขันแข็งบ้านดอนชาดเกษียณอายุ 
99นางนุชนาฎ มังตาบ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาดเกษียณอายุ 
100นางพิกุล กิตติศรีสุวรรณชุมชนบ้านชมสะอาดเกษียณอายุ 
101นางประเทือง พวงประโคนชุมชนบ้านขวาวเกษียณอายุ 
102นายสะไกร กองทองบ้านหนองสองห้องเกษียณอายุ 
103นายอภิสิทธิ์ ทองห้าโคกกุง หนองหงษ์ หนองไฮเกษียณอายุ 
104นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์ศรีสวัสดิ์เกษียณอายุ 
105นางศิริวรรณ วรรณพาดสะอาดเจริญใหม่สามัคคีเกษียณอายุ 
106นายหนูไกร อสุระพงศ์ชุมชนบ้านบุ่งเลิศเกษียณอายุ 
107นายแดนชัย ภูแดนแก่งบ้านหนองโนราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
108นายอุทัย จันทร์วังบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคีเกษียณอายุ 
109นายสมร ประมาคะตังกุดสระวิทยานุกูลเกษียณอายุ 
110นางประสงค์ สมสาร์บ้านหนองใหญ่ทับครัวเกษียณอายุ 
111นายชวน ประชานันท์ชุมชนเชียงใหม่พัฒนาเกษียณอายุ 
112นางทัศนีย์ เมืองศรีมาตย์นาแพงวิทยาคารเกษียณอายุ 
113นายพิทยา เดชะคำภูบ้านหนองนกทาเกษียณอายุ 
114นายสงวน กมลภพสีดาประพี้ประชาสรรค์เกษียณอายุ 
115นายรัศมี ทวีแสงบ้านบากหนองเทาเกษียณอายุ 
116นางสุวรรณี คำสารบ้านนาทมเกษียณอายุ 
117นายถอ เหลาทองบ้านโป่งประชาพัฒน์เกษียณอายุ 
118นางเอื้อมพร เทพพิทักษ์บ้านเหล่าแขมดงกลางเกษียณอายุ 
119นายมรกต ธวัชชัยดำรงบ้านหนองโนราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
120นายสมศักดิ์ อัศวภูมิบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารเกษียณอายุ 
121นางสมสุข พัฒนโชติอัคคะวิทยาเกษียณอายุ 
122นางบังอร เหมบุตรบ้านหัวคูเกษียณอายุ 
123นายวิวัฒน์ มูลสระดู่น้ำคำสมศรีเกษียณอายุ 
124นางสาวสุพัฒสร ศรีชาบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศเกษียณอายุ 
125นายประสพ สายรัตน์บ้านนาทมเกษียณอายุ 
126นายวิศิษฎ์ ศุภจันทร์ชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)เกษียณอายุ 
127นางอุทัย เหลาทองบ้านโป่งประชาพัฒน์เกษียณอายุ 
128นายประมวล คำแดงไสย์บ้านเหล่าน้อยเกษียณอายุ 
129สิบตรีสุรพล พลเยี่ยมเมืองโพธิ์ชัยเกษียณอายุ 
130นางบานเย็น นันทะสิทธิ์บ้านหนองบกเกษียณอายุ 
131นายวิรัญ ทองโยธาบ้านท่าเสียวเกษียณอายุ 
132นางจีรวรรณ หาญชนะบ้านโพนงามหนองน้ำกินเกษียณอายุ 
133นางบังอร พิมพิลาชุมชนบ้านชมสะอาดเกษียณอายุ 
134นายสมบัติ ศิริมูลอนุบาลเมืองเสลภูมิเกษียณอายุ 
135นางธัญรัศม์ แสงวุธอนุบาลเมืองเสลภูมิเกษียณอายุ 
136นายวิรัตน์ สมเพชรบ้านนาศรีนวลเกษียณอายุ 
137นางคำผัน กำลังหาญบ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาดเกษียณอายุ 
138นายสุรเชษฐ์ ฤทธิ์สอนน้ำคำสมศรีเกษียณอายุ 
139นายประดิษฐ์ ขรณีย์บ้านวังยาวเกษียณอายุ 
140นางบัวเรียน อุนิลคำบ้านโนนลาดเกษียณอายุ 
141นางเพ็ญศรี ภูมิประเสิรฐบ้านจัมปาพระอุ้ยเกษียณอายุ 
142นายสุดใจ ทากุดเรือบ้านกุดเรือเกษียณอายุ 
143นายรณฤทธิ์ บุราณรูปบัวดงมันวิทยาเกษียณอายุ 
144นายเดือน นาทองแถมบ้านหนองแวงใหญ่เกษียณอายุ 
145นายชุมพล สอปัญญาหนองแวงบึงงามถึงแก่กรรม 
146นางสาววัชรีวรรณ พินิจธนสารบ้านดงหวายเกษียณอายุ