ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางไพบูลย์ สินเนืองบ้านนาเลาลาออกจากราชการ 
2นายเทพบุตร สินเนืองบ้านนาเลาลาออกจากราชการ 
3นางนวลจันทร์ ธีรสุจิบ้านดงประเสริฐลาออกจากราชการ 
4นางวิสาขะ เจริญสุขอนุบาลโพนทองลาออกจากราชการ 
5นายประพันธ์ โอ้อารีอนุบาลโพนทองลาออกจากราชการ 
6นายวิษณุ เยาวนิจบ้านหนองตาไก้ลาออกจากราชการ 
7นางเบญญาพัศ ชุมนุมชุมชนนาทมโคกก่องลาออกจากราชการ 
8นางสาวนพวรรณ ชุมพลบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3