ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนันทิชา แสงทองบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)ลาออกจากราชการ 
2นายทองจันทร์ สิทธิเสนาบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวลาออกจากราชการ 
3นายวาสนา บุญแสนบ้านหนองเม็กลาออกจากราชการ 
4นายอัครินทร์ พลเยี่ยมบ้านโนนโพธิ์ลาออกจากราชการ 
5นายธีระศักดิ์ ธนานันท์บ้านหนองฟ้าลาออกจากราชการ