ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายไพบูลย์ ทินบุตรบ้านแฝกลาออกจากราชการ 
2นายสมบัติ น้อยอามาตย์บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ลาออกจากราชการ 
3นายจีระศักดิ์ ขัติยนนท์บ้านหนองขุ่นวิทยาคารลาออกจากราชการ 
4นายประเสริฐ พรมวงศ์หนองจอกวิทยาถึงแก่กรรม 
5นางสฤษฎี บัวเทิงอนุบาลโพนทองร.ร.นามนราษฎร์สงเคราะห์ อ.นามน จ.กาฬสิน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3