ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์บ้านดงประเสริฐถึงแก่กรรม 
2นางสาวสมจิต หล่อวัฒน์บ้านวังยาวถึงแก่กรรม