ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์บ้านดงประเสริฐถึงแก่กรรม 
2นางสาวสมจิต หล่อวัฒน์บ้านวังยาวถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 17/06/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3