รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 043571388 
101คำพระโคกก่งวิทยานายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ 043548110 
102โคกล่ามวิทยาคารนางสาวจินตนา หงษ์ทวี 043620739 
103จุมจังนาคำชลประทานวิทยานางสาววนิดา ผลาเหิม   
104ชุมชนบ้านสว่างนายเสนีย์ วิเชียรศรี 043548098 
105ถนนชัยสามัคคี  043548990 
106ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี 043548960 
107นาแพงวิทยาคารนายนิเทศ ส่งเสริม 043620488 
108น้ำคำสมศรีนายสมาน พิศพาร 043500195 
109โนนเพชรพัฒนา  043571834 
110กุดก่วงท่าแสงจันทร์  043571833 
111กุดสระวิทยานุกูลนางนวลใย ดาหลวงมาตร 043572127 
112บ้านกุดแห่  043620735 
113บ้านคำนาดีนายศศลักษณ์ หลงสอน 043548951 
114บ้านคำอุปราช  043571444 
115บ้านโคกกกม่วง  043549011 
116บ้านโคกสมบูรณ์  043500092 
117บ้านงิ้วหว่านศึกษาคารนายสังคม สุทธิประภา 043549751 
118ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อนนางสาววิภาพร สินธุเขตต์   
119บ้านดงกลาง  043549012 
120บ้านดงดิบ  043500200 
121บ้านดอนชาด    
123บ้านท่าสำราญนายวิทยา ศรีกาล   
124บ้านนาทมนายไกรศรี พลเยี่ยม   
125บ้านนาศรีนวล  043549449 
126บ้านนาสีใสนายอานุภาพ แสนสุภา 043549433 
127บ้านนาอุ่มนายศิริพงศ์ นาก้อนทอง 043620539 
129บ้านโนนไชยศรีนายอภิรักษ์ สืบชมภู 043571832 
130บ้านโนนโพธิ์นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์ 043620733 
131บ้านโนนลาด  043500201 
132บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)    
133บัวดงมันวิทยา  043548967 
135บ้านบึงอุดมบึงคำ  043548849 
136บ้านป้องสร้างบุ  043549753 
137บ้านปากช่องนายวีระพงษ์ พานสาร   
138บ้านแฝก  043549443 
139บ้านพรมสวรรค์นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ 043549759 
140บ้านพรหมจรรย์นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพร 095705221 
141บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว    
142บ้านโพนทองนายจิรพัฒน์ โนราช   
143บ้านราษฎร์ดำเนิน  043620725 
144บ้านวังม่วยนายประดิษฐ์ อินทร์งาม 043500093 
145บ้านวังยาวนางเยาวนาฎ สอนสะอาด 043548113 
146บ้านสองห้องหนองดงหนองหินนายสุภาพ สุริโย   
147สะอาดเจริญใหม่สามัคคี  043518986 
148บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด  043620407 
149บ้านหนองขอนแก่นนายวชิรา ดาเชิงเขา 043548968 
151บ้านหนองขี้ม้านายไชยญา บุตรพรม 043549437 
152บ้านหนองตอ  043549444 
153บ้านหนองนกเป็ด  043571681 
154บ้านหนองม่วงนายพูลสวัสดิ์ วรรณลา 043548913 
156บ้านหนองแวงแห่นางปริยะดา กนกโชติวงษ์   
157บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย  043571835 
158บ้านหนองแสงทุ่งนายวิจิตร ภูผาหลวง   
159บ้านหนองหิ่งหายนายธัชพล โยชน์เมืองไพร 043594343 
160บ้านหนองใหญ่ทับครัวนายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ 043620732 
161บ้านหนองไฮ  043548980 
162บ้านเหล่าน้อย  043500198 
163บ้านอุ่มเม่านายธีระพงษ์ แสงภักดี 043548950 
164พนาลัยวิทยาเสริมนายปรารถนาดี วิชามุข 043571589 
165สีดาประพี้ประชาสรรค์  043548949 
166อนุบาลโพนทองนายกิตติพัศ นพนิยม 043571588 
201ชุมชนเชียงใหม่พัฒนานายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม 043544782 
202ชุมชนบัวคำนายสง่า บรรจโรจน์ 043548554 
203บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามล 043548916 
204โคกกุง หนองหงษ์ หนองไฮนายชุมพร ภามนตรี 043500189 
205บ้านโคกหนองบัวนายนิวัตร กมลแสน 043548773 
206บ้านโคกใหญ่  043548956 
207บ้านจัมปาพระอุ้ยนายพีรวัฒน์ อุดอาด 043500266 
209บ้านดอนควายนางจำเนียร กมลแสน 043545534 
210บ้านดอนเรือ  043500078 
211บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์นายดวงชัย มงคลกุล 043544755 
212บ้านท่าเสียวนายณรงค์ ฝุ่นมะนาว 043544753 
213บ้านนางาม  043500191 
214บ้านนาเลานายชูศิลป์ ดงตะไน 043500285 
216บ้านน้ำเกลี้ยงนายบุญส่ง องอาจ 043548782 
217บ้านโนนใหญ่  043500077 
219บ้านโพธิ์ศรี    
220บ้านโพนเฒ่านางสาวกฤติญา บุญสินชัย 043548955 
221บ้านภูเขาทอง  043500267 
222บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)นายปริญญา บุตรพรม 043525820 
223บ้านหนองตาไก้  043544754 
224บ้านหนองนกทา  043548553 
226บ้านหนองบัว  043548994 
227บ้านหนองแวงใหญ่นายทศพล ศิวิรัตน์ 043500190 
228บ้านหนองแสงสว่างวิทย์    
230บ้านหนองอึ่งโปโลนายสมพร ประเสริฐสังข์ 019742661 
231อัคคะวิทยา  043548954 
232เมืองโพธิ์ชัยนายศราวุฒิ บุระพวง 043567043 
301โคกสว่างหาญไพรวัลย์นายไพบูลย์ เหมรา 043504263 
302ชุมชนบ้านโคกกลาง(มิตรภาพที่84)นายเอนก เนินภู   
304ชุมชนหนองแสงโนนสว่างนายวิษณุ รังใส 043577150 
305ไตรมิตรวิทยานายสุริยดล เพลงอินทร์ 014711845 
306ทรายทองเฉลิมวิทย์  043504275 
307ท่าสีดาวิทยานายวินัย บุญสินชัย 043611099 
308บ้านกกตาลดงบังวิทยานายวริช จรัสแผ้ว   
309บ้านกุดขุ่นนางสาวณภัทร สุริทะรา 043504284 
310บ้านกุดเต่าวิทยา  043548027 
311บ้านแก้งศรีสว่าง  043504270 
312บ้านคำโพนสูง  043620562 
313บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  043500146 
314บ้านโคกนาคำนางสาวนัชชนา สว่างชุม 043500230 
315บ้านโนนปลาเข็งนายศราวุธ คามวัลย์ 043500320 
317บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี    
318บ้านปลาโด    
319บ้านโพนงามหนองน้ำกิน    
320บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น    
321บ้านหนองขุ่นวิทยาคารนายแก้ว เกตุมาตย์ 043500322 
322บ้านหนองแข้ดง    
323บ้านหนองคำนายบรเมศร์ ขัติยนนท์ 043504253 
324บ้านหนองโนราษฏร์บำรุง    
325บ้านหนองบก  043549466 
326บ้านเหล่าโพนงาม  043504264 
327ป่าไม้อุทิศ 11  043500319 
328อนุบาลเมืองหนองพอกนายประสิทธิ์ ทองมี 043579085 
329ศรีสวัสดิ์นายชวน ละครไชย 043504281 
330สามพานประชาสรรค์  043504294 
331หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์นางคัทยวรรณ รังใส 043579232 
332หนองแวงบึงงาม    
333หนองไฮภูเขาทอง  043611197 
334บ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาดนายศุภกานต์ ศรีทนษา   
401ชุมชนนาทมโคกก่องนายวัชรากรณ์ วันชา 043549705 
402ชุมชนบ้านขวาว    
403ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  043611226 
404อนุบาลเมืองเสลภูมินายจีรวัฒน์ เพียรชนะ 043551486 
405บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยานางลัดดาวัลย์ เกียรติวิชากูล 043575416 
406บ้านกุดเรือ  043575332 
407บ้านขว้างวิทยากรนางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ 043500282 
408บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา  043500125 
409บ้านโคกกุงดอนกอก  043500224 
410บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยานายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์   
411บ้านโจดนายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว 043548159 
412บ้านดงแจ้งโนนสูง  043548149 
413บ้านดงประเสริฐนางนิรมล ปกป้อง 043533273 
414บ้านดงหวายนายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว   
415บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  034575508 
416บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  043550618 
417บ้านทรายมูล  043500120 
418บ้านท่าไคร้  043500274 
419บ้านท่าม่วงนายศิวะ จรบุรมณ์ 043665018 
420บ้านท่าเยี่ยม    
421บ้านท่าลาดหนองผักตบ  043549015 
422บ้านท่าสีนางสาวอาริศปรียา วรวงษ์ 043500119 
423บ้านนากระตึบนายจำรัส บาคาล 0435561478 
424บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)    
425บ้านนาแพง    
426บ้านนาโพธิ์นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ   
427บ้านนาเมืองนายชัชชัย เพียรชนะ 043533532 
428บ้านนาวีนายศักดิ์ชัย บุญภิละ 043548310 
429บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ  043500317 
430บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  043500123 
431บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่นายอัครฉัตร เพียรชนะ 043575333 
432บ้านโนนยางนายภูมิสยาม ฉายละออ 043500283 
433บ้านโนนสวรรค์  043500275 
434บ้านโนนสว่าง  043500226 
435บ้านบ่อแกนางเลา  043548123 
436บ้านบากหนองเทา  0843549769 
437บ้านบาโคหนองแคน  043549022 
438บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ  043548037 
439บ้านป่าขีหนองขุ่น  043550484 
440บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  043575512 
441บ้านพันขาง  043575506 
442บ้านโพธิ์งาม    
443บ้านโพธิ์ชัน  043575507 
444บ้านโพธิ์ตาก  043500121 
445บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)นางสุดาทิพย์ วันชา 043548019 
446เมืองไพรวิทยาคาร  043551189 
447บ้านยาง  043544556 
448บ้านลาด    
449บ้านวังเข  043500299 
450บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์  043575505 
451บ้านสะอาดนาดีนายจินดา จันทรา 043549758 
452บ้านสำโรงหนองจอก  043500122 
453บ้านสีเสียดนายนพดล หลักกำแพง 043548131 
454บ้านโสกเตย  043500228 
455บ้านหนองกุงนายวชิรพงษ์ ค้ำคูณ   
456บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  043548134 
457หนองจอกวิทยา  043548152 
458บ้านหนองตุ    
459บ้านหนองผักแว่นนายอุทุมพร กุลจิตติสาธร   
460บ้านหนองไผ่หนองหว้า  043500127 
461บ้านหนองฟ้า  043611279 
462บ้านหนองเม็ก    
463บ้านหนองสำราญหนองเรือ  043500128 
464บ้านหนองสิม  043544749 
465บ้านหนองหงษ์หนองงู    
466บ้านหนองหว้านาคำพัฒนานายสมหมาย ทองภู 043533530 
467บ้านขวัญเมือง  043550504 
468บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)นายราอีด สงวนรัตน์ 043549617 
469บ้านหันหน่องสามัคคี  043575556 
470บ้านหัวคูนางสาวเสาวณีย์ พิมพ์ดี 043548021 
471บ้านเหล่าแขมดงกลางนายธงชัย ทัพละ   
472บ้านแห่ประชานุกูลนายสันติภาพ จันทร์มณี 043533531 
473วังหลวง  043548028 
474เสลภูมิสามัคคีนายนิตย์ ใบเอี่ยม 043533399 
475หนองหลวงประชาบำรุงนายสุรวุฒิ แน่นพิมาย 043556133 
501คำนางตุ้มโนนสวรรค์  043500024 
502ชุมชนบ้านชมสะอาดนายประพันธ์ ประเสริฐสังข์ 043577239 
503ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ    
504ชุมพรนาเจริญนางนุชรินทร์ เสมอโภค   
505บ้านโคกสีนายปิยวิทย์ บรรพสาร   
506บ้านโป่งประชาพัฒน์นายธีระวิทย์ เสมอโภค   
507บ้านหนองเดิ่นนายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์ 043620795 
508บ้านหนองโน  043500202 
509อนุบาลเมืองเมยวดีนายเสถียร สุดหนองบัว 043577240 
510บ้านหนองสองห้องนางสาวปัญญา บุตรวัน   
511บ้านห้วยทรายนางนันท์นภัส เดชจร 043548145